Ekspert leidis Kuressaare linnavalitsuse riigihangete korraldamises puudujääke (5)

Ekspert leidis Kuressaare linnavalitsuse riigihangete korraldamises puudujääke

 

Kuressaare linnavalitsuse 2007. a väljakuulutatud riigihankeid kontrollinud sõltumatu ekspert tõi oma ekspertarvamuses välja mitmeid puudusi hangete konkurentsi ja läbipaistvuse osas. Samas tõdes ta, et kõiki pakkujaid on koheldud võrdselt.

Sõltumatu hankeeksperdi Toivo Piiki läbiviidud kontrolli eesmärgiks oli kontrollida linnavalitsuse 2007. a väljakuulutatud riigihangete vastavust riigihangete seadusest tulenevatele eesmärkidele. Kontrolliti konkurentsi edendamist, riigihangete läbipaistvuse tagamist, pakkumismenetluses osalejate võrdset kohtlemist.

Ebapiisav konkurents

Eksperdi sõnul ei olegi võimalik, et konkurents Kuressaare linnavalitsuse väljakuulutatud hangetele oleks suur, arvesse võttes Eesti majandussituatsiooni ja linna geograafilist asendit.

“Mandril asuvad firmad Saaremaa hangetel praktiliselt ei osale,” märgib Toivo Piik. Esines juhtumeid, kus lihtmenetlusele kutsutud kolmest kuni kuuest pakkujast ei esitanud pakkumist mitte ükski.

Ekspertarvamusest ilmneb, et enamasti on ühe hanke kohta olnud üks kuni kaks pakkujat, harvadel juhtudel kolm. Vaid ühel korral kogunes viis pakkujat. Eksperdi hinnangul näitavad säärased arvud siiski ebapiisavat konkurentsi.

Probleemid dokumentide esitamisega

Kuressaare linnavalitsusel on Toivo Piiki hinnangul probleeme ka hankelepingute kohta aruannete ja nende lisade esitamisega. Vastavalt riigihangete seadusele tuleb riigihangete registrile kümne päeva jooksul esitada hanke aruanne ning pärast hanke lõppemist samuti kümne päeva jooksul aruande lisa. Kuressaare linnavalitsuse määruses “Riigihangete korraldamise kord” see nõue aga üleüldse puudub.

Ekspert toob oma arvamuses ära hilinenud deklaratsioonide ja aruannete nimekirja, kust on näha, et mitmete lepingute puhul on aruanne või aruande lisa esitamata, kuigi kohati on tähtajast üle mindud juba pool aastat. Samuti on näha, et mõningate hangete puhul on hilinenud vajalike dokumentide esitamine näiteks 589 päeva (linnatänavate mustkatte remondihange) või 467 päeva (kontoritehnika tarvikute ja täishoolduse hange).

“Aruande lisa on hankemenetluse läbipaistvuse olulisim osa, sealt selgub, kas hange lõpetati õigeaegselt, kas hankelepingu maksumus muutus ja mis põhjustel muutus,” märgib Piik oma arvamuses.

Segadus mänguväljakuga

Hanke läbiviimise kohustuse järgimise ja hankelepingu muutmise osas viitab Toivo Piik juhtumile Lasteaia tn 2 mänguväljaku ehitamisega.
Kuressaare linnavalitsus on välja andnud määruse lepingu sõlmimiseks OÜ-ga Gelom ning lisaks on välja antud ka korraldus täiendavate ehituskulude kompenseerimise kohta 205 160,70 krooni ulatuses, kuna seoses muinsuskaitse erinõuetega tuli teha täiendavaid töid.

Eksperdi sõnul ei leidunud riigihangete registris aga mitte ühtegi märget taolise hankemenetluse kohta. “Võib järeldada, et menetlus ikkagi korraldati, aga jäi registrisse sisestamata,” arvab ekspert.

Toivo Piiki sõnul tuleks linnavalitsusel töö paremaks korraldamiseks pärast eelarve vastuvõtmist koostada hankeplaan, samuti esitada õigeaegselt aruandeid ja aruannete lisasid. Ka soovitab ta mõelda ühishangete ja raamlepingute kasutamise võimalusele ning teha kõik selleks, et võimaldada osalemist ka väiksematel pakkujatel, misläbi suureneks ka konkurents.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 47 korda, sh täna 1)