Maavalitsus tahab Natura alast välja arvata sadamad ja sillatrassi

Saare maavanema kehtestatud teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” teeb vabariigi valitsusele ettepaneku arvata Natura võrgustikust välja viis sadamat ning parvlaevaühenduse ja võimaliku püsiühenduse trass.

Möödunud nädalal maavanema korraldusega kehtestatud teemaplaneeringus öeldakse, et Saare maavalitsus näeb sadamate, parvlaevaühenduse ja võimaliku püsiühenduse trassi asumist Natura 2000 võrgustiku aladel maakonna sotsiaal-majanduslikku arengut takistava ja konkurentsivõimet vähendava tegurina. Ühtlasi teeb maavalitsus planeeringuga vabariigi valitsusele ettepaneku leida võimalusi Natura 2000 võrgustiku alade piiride korrigeerimiseks.

Maavalitsus soovib Küdema linnualast arvata välja Saaremaa sadama akvatooriumi ja laevatee, Väinamere linnualast Triigi sadama, Kuivastu sadama ning Suurt väina ületava parvlaevaühenduse ja võimaliku püsiühenduse trassi osa. Kura kurgu linnualast soovitakse välja võtta Mõntu sadama akvatoorium ja Mullutu-Loode linnualast Kuressaare sadama faarvaater.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja kt Agne Peetersoo ütles Oma Saarele, et ettepanek tuleneb planeeringu metoodikast, mis näeb ette konfliktsete alade väljatoomist. Natura võrgustik on teemaplaneeringus käsitletava Saare maakonna rohelise võrgustiku üks osa, kuid hoiualadel paiknevad sadamad on rohevõrgustiku ideega teatavas konfliktis. “Et seda konflikti esile tuua ja vältida, on selline ettepanek planeeringusse sisse kirjutatud. See oli suuresti ka maavanema poolne initsiatiiv,” lausus Peetersoo.

Riikliku looduskaitsekeskuse Saare regiooni direktori Tõnu Talvi sõnul on antud ettepanek suuresti kosmeetiline, kuna sadamad jäävad nii või teisiti Natura ala mõjupiirkonda, kus igasugune suurem arendustegevus tuleb hinnata ja kooskõlastada.

Teemaplaneeringuga tehakse Kaarma vallale ettepanek pidurdada valglinnastumist ning soodustada linna tagamaal asuvate olemasolevate kompaktselt hoonestatud alade (nagu Kudjape, Aste, Tahula, Vaivere jt) tihendamist ja laiendamist. See säilitaks rohelise võrgustiku ja tagaks ka elanikele vajalikud avalikud teenused.

Teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” eesmärk on määratleda Saare maakonnas väärtuslikud kultuurmaastikud ja põllud ning roheline võrgustik ning tulenevalt nende säilitamise vajadusest seada tingimused asustuse ja maakasutuse suunamiseks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 42 korda, sh täna 1)