Ministeerium pärib Euroopa Komisjonilt põllutoetuste kinnipidamise õiguspärasuse kohta

Põllumajandusministeerium soovib Euroopa Komisjonilt seisukohta, kas põllumajandustootjatelt maksevõla sissenõudmine toetussummade arvelt on õiguspärane.

Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Heiki Raudla ütles Oma Saarele, et põllumajandusministeerium pöördus Euroopa Komisjoni poole, kuna võlgnevuste sissenõudmine toetuste arvelt on Eestis pretsedent.

Kirjas Euroopa Komisjonile tõdes põllumajandusministeerium, et seoses otsetoetuste, maaeluarengu- ja kalandustoetuste ning turukorraldustoetustega on Eestis tõstatunud probleem. Nimelt tahavad Eesti maksu- ja tolliamet ja kohtutäiturid nõuda põllumajandustootjatelt maksevõlgu sisse toetussummade arvelt.

Maksu- ja tolliamet (MTA) edastas põllumajanduse registrite ja infosüsteemi ametile (PRIA) maksuseaduste kohase korralduse pidada põllumajandustootjate maksuvõlgnevuste sissenõudmiseks kinni põllumajandustootjatele eraldatav toetus võlgnevuse ulatuses ja kanda see MTA-le.

Oma kirjas osutab põllumajandusministeerium vasturääkivusele EL-i seadusandluses. Ühest küljest on Euroopa Nõukogu määruse 1290/2005 artikli 11 järgi oluline, et ühenduse abi makstakse saajatele õigeaegselt, et neil oleks võimalik seda tõhusalt kasutada. Kui liikmesriigid ei pea kinni ühenduse õigusaktides sätestatud maksetähtaegadest, võib see põhjustada saajatele tõsiseid probleeme ja ohustada ühenduse aastaeelarve koostamist. Teisalt näeb komisjoni määruse 885/2006 artikkel 5b liikmesriikidele ette tasumata võlgade tasaarvestamise tulevaste toetuste arvelt.

Kui toetusrahade kinnipidamine maksuameti korraldusel on õiguspärane, siis soovib põllumajandusministeerium Euroopa Komisjonilt hinnangut, milline võlgade sissenõudmine on prioriteet: kas võlgnevuse kinnipidamine EL-i toetuste arvelt, viivised või vara sundkonfiskeerimine.
Heiki Raudla sõnul puudub Euroopa Komisjonil sellistele arupärimistele vastamise konkreetne ajaline kohustus, nagu ka Eesti ametkondadel või Euroopa Kohtul. On öeldud “mõistlik aeg”, mis on ulatunud praktikas viie kuuni, rääkis Raudla.

Seoses põllumajandustootjate maksuvõlgnevuste sissenõudmisega on põllumajandusministeerium küsinud selgitust ka rahandusministeeriumilt.
Põllumajandusministeerium tundis muuhulgas huvi, milliste kriteeriumide alusel otsustakse toetusrahade arestimise vajadus ja millises ulatuses on teistes toetusega seotud valdkondades (eelkõige riigiabi ja struktuuritoetus) maksuvõlgnevusi toetusrahadest kinni peetud enne toetuse väljamaksmist.

Rahandusministeerium teatas vastuseks, et seaduse kohaselt on maksuamet kohustatud maksukohustuslase tasumata maksuvõla sisse nõudma ning sundtäitmise viisi valimine on samuti maksuhalduri pädevuses. Kuivõrd maksuamet on pädev asutus teostama riiklikku järelevalvet maksude laekumise üle, ei ole rahandusministeeriumil võimalik maksumenetlusse sekkuda. Rahandusministeerium ei saa anda korraldusi maksukohustuslasele ega maksuhaldurile seoses nendevahelise maksuõigussuhtega, öeldakse vastuses.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 43 korda, sh täna 1)