Tööandjad uurivad tööõnnetusi sageli vaid pealiskaudselt

Sel aastal on tööinspektsioon võtnud suurema tähelepanu alla tööandjate uuritud tööõnnetused.

Tööandja on kohustatud uurima kõiki tema ettevõttes juhtunud tööõnnetusi ja tegema kogutud ja koostatud dokumentidest iga tööõnnetuse kohta eraldi uurimistoimiku, mida ta peab säilitama 55 aastat.

Toimikute kontrollimisel on tulnud välja mitmed tegematajätmised, mis oleks tulnud teha uurimise käigus ja dokumentide vormistamisel: puuduvad sündmuskoha vaatlus, fotod ja skeemid sündmuskohast, ei ole antud hinnangut töökoha ja kasutatud töövahendi vastavuse kohta töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, ei ole kogutud asjakohaste dokumentide koopiaid, ei ole välja selgitatud töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise eest vastutavaid isikuid, ei rakendata abinõusid samalaadse tööõnnetuse kordumise vältimiseks.

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 6 alusel kehtestatud vabariigi valitsuse 3.04.2008. a määrusele nr 75 “Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord” peab tööõnnetuse uurimistoimik sisaldama: tööõnnetuse raportit, mis on koostatud allpool toodu põhjal; arsti teatist tööõnnetuse toimumisest; sündmuskoha vaatlust; fotosid sündmuskohast; sündmuskoha skeemi; hinnangut töökoha ja kasutatud töövahendite vastavusest töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele; tööõnnetuse asjaolude kirjeldust; põhjusi, mis viisid tööõnnetuseni; samalaadsete tööõnnetuste ärahoidmiseks kavandatavaid ja rakendatavaid abinõusid; seletuskirja kannatanult ja seletusi isikutelt, kellel on andmeid õnnetusega seonduvate oluliste asjaolude kohta.

Lisaks peaks see sisaldama väljavõtet töökeskkonna riskianalüüsist; koopiat tööõnnetuse juhtumiga seotud ohutusjuhenditest; koopiat töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalast juhendamist ja väljaõpet tõendavatest dokumentidest.

Samuti koopiat töösuhet tõendavatest ja töökorraldust kajastavatest dokumentidest; teatist töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise eest vastutavate isikute kohta.

Üks tööandjate tegematajätmisi on ka see, et jäetakse kannatanule raport andmata. Tööõnnetuse raport koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb tööõnnetuse uurimistoimikusse, teine esitatakse tööinspektsioonile ja kolmas kannatanule või tema huvide kaitsjale.

Kannatanule raporti üleandmisel võetakse kinnitus koos allkirjaga toimikus olevale eksemplarile või kui raport saadetakse meiliga, siis pannakse toimikusse koopia saatekirjast.

Rein Nelis

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 141 korda, sh täna 1)