ÜHINEMISE ERILEHT: Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla ühinemisleping (1)

Käesoleva ühinemislepingu (edaspidi Leping) sõlmivad Kaarma vald (registrikood 75004145, aadress Marientali tee 27, Kuressaare, Saare MK), Kärla vald (registrikood 75015025, aadress Pargi 1, Kärla alevik, Kärla vald, Saare MK) ja Lümanda vald (registrikood 75026359, Lümanda küla, Lümanda vald, Saare MK), kelle ühisnimetus on Lepingus edaspidi kas Pooled või Ühinevad omavalitsused.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepinguga sätestavad Pooled kolme omavalitsusüksuse – Kaarma valla, Kärla valla ja Lümanda valla – ühise omavalitsusüksuse moodustamise aja ja eesmärgid, nime, sümboolika ja staatuse ning tegevuse põhisuunad, ühinevate omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, omavalitsusüksuste töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste lahendamise ning haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate organisatsiooniliste, eelarveliste ja teiste varaliste kohustuste ja õigustega seotud küsimuste lahendamise põhimõtted ning muude vajalikuks peetavate küsimuste lahendamise.
1.2. Uue haldusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, kohalikule omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub uue omavalitsusüksuse volikogu lepingu kehtivuse kestel käesolevas lepingus sätestatust.

2. Ühinemisaeg ja volikogu valimine

2.1. Poolte ühinemise ja uue omavalitsusüksuse moodustamise ajaks loetakse uue kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päev, mille kuulutab välja Saare maavanem.
2.2. Uue omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, millest peale Uus omavalitsusüksus omab kõiki Poolte õigusi ja kannab Poolte kohustusi ning lähtub Lepingus kokkulepitust.
2.3. Moodustatakse ühine, 19 mandaadiga valimisringkond. Samuti on ühine valimisringkond 2017. aasta korralistel valimistel.

3. Ühinemise eesmärgid

3.1. Ühinemise eesmärgid on:
3.1.1. piirkonna sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise, administratiivse ja territoriaalse terviklikkuse saavutamine, säilitamine ning väljakujunenud koostöö arendamine;
3.1.2. elanikele võimaluse loomine osaleda piirkonna kui terviku toimimise ja arendamise jaoks oluliste küsimuste otsustamisel ning kasutada osutatavaid teenuseid;
3.1.3. paremate võimaluste loomine piirkonna tasakaalustatud arenguks;
3.1.4. kõigile uue omavalitsusüksuse elanikele avalike teenuste hea kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine;
3.1.5. võimaluste loomine piirkonna kui terviku arengu juhtimiseks ning ettevõtlusele soodsa arenguruumi tekkimiseks;
3.1.6. olemasoleva arengupotentsiaali ühendamine piirkonna parema konkurentsivõime saavutamiseks;
3.1.7. omavalitsusüksuse majandusliku, poliitilise ja haldussuutlikkuse suurendamine veelgi parema majandusolukorra ja arenguvõime saavutamiseks;
3.1.8. Kuressaare linna kui hästi funktsioneeriva tõmbekeskuse võimaluste ärakasutamine uue omavalitsusüksuse keskusena.

4. Uue omavalitsusüksuse nimi, staatus ja sümboolika kasutamine

4.1. Pärast Poolte ühinemist ning nendest uue omavalitsusüksuse moodustamist lõpetavad Ühinevad omavalitsused kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud oma tegevuse.
4.2. Uus kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses.
4.3. Uue avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on ……………. vald (lepingus edaspidi VALD).
4.4. VALD on Ühinevate omavalitsusüksuste õigusjärglane.
4.5. VALLA keskus paikneb pärast ühinemist Kuressaare linnas Marientali tee 27.
4.6. Ühinevate omavalitsuste ametiasutuste hallatavad asutused lähevad VALLA alluvusse ning ametiasutuste (vallavalitsuste) tegevus reorganiseeritakse.
4.7. VALLA sümboolika (vapi ja lipu) kinnitab VALLA volikogu.
4.8. Kuni VALLA sümboolika kinnitamiseni jäävad kasutusse kõigi kolme ühineva valla vapid ja lipud.

5. VALLA tegevuse põhisuunad

5.1. VALLA tegevuse põhisuunad lähtuvad omavalitsusüksusele Eesti Vabariigi seaduste, nende alusel antud õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingutega pandud kohustustest ja elanike õigustatud vajadustest ning on suunatud Lepingus sätestatud ühinemiseesmärkide elluviimisele.
5.2. VALLA tegevuse põhisuunad on elukvaliteedi paremaks muutmine kogu omavalitsusüksuse ulatuses, senise infrastruktuuri säilitamine ja arendamine ning kõigile VALLA elanikele avalike teenuste hea kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine.
5.3. VALLA tegevuse põhisuunad viiakse ellu, arvestades Lepingu kehtivuse ajal Lepingus sätestatut, arengukavade ja ühinevate omavalitsuste põhimääruste alusel, kuni kehtestatakse uus arengukava ja põhimäärus.

6. Õigusaktide kehtestamine ja kehtivus

6.1. Ühinevate omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad VALLA õigusaktide kehtestamiseni seal, kus nad kehtisid enne ühinemist. Enne uue omavalitsuse valimisi ühtlustavad Ühinevate omavalitsuste volikogud lisas 4 nimetatud kehtivad määrused, tegevuskorrad ja statuudid.
6.2. VALLA põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb VALD ajutise põhimääruse alusel, mille kinnitavad Ühinevate omavalitsusüksuste volikogud enne ühinemist. Asjaomaste volikogude kinnitatud VALLA põhimäärus jõustub alates päevast, millal uue kohaliku omavalitsuse valimise tulemused välja kuulutatakse.
6.3. VALLA alluvusse läinud ametiasutused tegutsevad kuni VALLA ametiasutuse põhimääruse kehtestamiseni Kaarma Vallavalitsuse (ametiasutusena) põhimääruse järgi ja ametiasutuste hallatavad asutused tegutsevad kuni uute põhimääruste kehtestamiseni seni kehtinud põhimääruste järgi.
6.4. VALLA arengukava vastuvõtmiseni ja üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Ühinevate omavalitsusüksuste arengukavad ja üldplaneeringud seal, kus need enne ühinemist kehtisid.

7. Komisjonide moodustamine

7.1. VALLA volikogu alatiste komisjonide (v.a revisjonikomisjoni) koosseisu valib komisjoni esimees esindajad kõikidest Ühinevatest omavalitsustest.

8. Hariduse, noorsootöö, kultuuri ja spordi korraldamine

8.1. Alusharidust ja põhiharidust vaadeldakse koos kui ühtset hariduskorraldust.
8.2. Säilitatakse jätkusuutlik haridusvõrgustik: kolm põhikooli (Aste, Kärla ja Lümanda põhikool) ja kolm lasteaeda (Aste lasteaed Mõmmik, Kärla lasteaed ja Lümanda Karu-Kati lasteaed). Kõik haridusasutused jätkavad tegevust praegustes teeninduspiirkondades.
8.3. Tagatakse haridussüsteemi varustamine tugiteenusespetsialistidega.
8.4. Luuakse haridusteenuse kvaliteedi hindamiseks teenuse kirjeldus, mis on aluseks tegevuste ja personalikulude rahastamisel.
8.5. Püütakse ühtlustada lasteaedade ja põhikooli õpetajate palgataset.
8.6. Lasteaia õppevahenditasu seotakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammääraga (4% alammäärast). VALLA lasteaias käiva teise ja pere iga järgmise lapse eest tuleb maksta poole vähem.
8.7. Huvihariduse ja -tegevuse korraldamise põhimõtted ja alused peavad säilima ning nende rahastamine olema tagatud. Kärla Muusikakool jätkab tegevust huvikoolina.
8.8. Säilitatakse ja arendatakse vaba aja sisustamise ning huvi- ja sporditegevuse võrgustikku ning jätkatakse tavaks saanud ürituste korraldamist.
8.9. VALLA ametiasutuse struktuuris nähakse ette vähemalt kaks noorsootöötaja ametikohta.
8.10. Toetatakse ja arendatakse piirkondlikku omapära rõhutavaid tegevusi.
8.11. Jätkatakse olemasolevate preemiate ja stipendiumide väljaandmist ning kutsutakse ellu uusi kodanike aktiivsust suurendavaid ettevõtmisi.
8.12. Koordineeritakse inimeste vaba aja veetmiskohtade: kultuuri-, rahva- ja seltsimajade ning raamatukogude kui kultuurikollete arendamist.
8.13. VALD tagab riigipoolse toetusega võrdse toetuse teavikute soetamiseks.
8.14. VALD arendab sporti piirkondadevahelise konkurentsi kaudu.
8.14.1. Toetatakse piirkondlike spordiklubide tegevust.
8.14.2. Tavaks kujunenud spordiürituste arendamine võimaldab ühendvallas suurendada nende populaarsust.
8.15. Eesmärgiks seatakse spordirajatiste koordineeritud arendamine.

9. Küla- ja maaelu

9.1. Kehtestatakse külavanema statuut ning soodustatakse külade koostegevust.
9.2. Moodustatakse külavanemate ja kodanikeühenduste ümarlaud.
9.3. VALLA uue arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisel arvestatakse piirkondade olemasolevate arengukavadega.
9.4. MTÜ-de tegevuse toetamist jätkatakse ning investeeringute omaosalust kaetakse siis, kui need kajastuvad valla arengukavas. Otsustamise protsessi kaasatakse külavanemate ja kodanikeühenduste ümarlaud.
9.5. Ühesuguse nimega külade puhul arvestatakse uue külanime kehtestamisel nende külade elanike arvamusega.
9.6. Kehtestatakse Kauni Kodu ja Aasta Küla statuudid.

10. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu korraldamine

10.1. Kuni VALLA ühtse korra kehtestamiseni jätkavad kõik omavalitsused sotsiaaltoetuste maksmist Ühinevate omavalitsuste seni kehtinud määrades. Määrade ühtlustamisel võetakse aluseks suurim toetusemäär.
10.2. Toetusesüsteemi kujundamisel lähtutakse toetust vajava isiku vajadustest. Nende hindamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kaasatakse piirkondlikud sotsiaaltööspetsialistid. VALLA ametiasutusse luuakse juhtumikorraldaja ametikoht.
10.3. Arendatakse koduhooldust ning toetatud elamise teenust, elamistoe- ja eluasemeteenust kui ökonoomseimaid teenuseliike, kattes kulud nii omavalitsuse kui ka kliendi ja tema seadusjärgsete hooldajate ühisfinantseerimisel.
10.4. Töötute koolitamisel, aktiivsemaks muutmisel ja tööturule aitamisel ning sobivate töövõimaluste leidmisel puuetega inimestele tehakse koostööd Töötukassaga.
10.5. Valla ühise hooldekodu kavandamisel arvestatakse maakondlikke vajadusi ja koostöövõimalusi naaberomavalitsustega.
10.6. Sotsiaalpindade loomiseks ja uute elanike VALDA tuleku soodustamiseks kaardistatakse vabu elamispindu ning luuakse munitsipaalelamispindu.

11. Valla üldiste teenuste korraldamine

11.1. Keskseid administratiivfunktsioone täidetakse VALLA keskuses – Kuressaare linnas Marientali tee 27.
11.2. Avalike teenuste osutamiseks luuakse Kärla alevikus ja Lümanda külas VALLA teeninduskeskused.
11.3. Teeninduskeskused varustatakse vähemalt kolme töötajaga, kellel on piisavalt laiad volitused ja kohustused, kes suudavad koostöös VALLA ametnikega korraldada nii elanike probleemide lahendamist, jälgida teede ja objektide seisukorda ning korraldada arengu- ja investeerimiskavade ettevalmistamist ja esitamist VALLA valitsusele.
12. Majandus, rahandus ja eelarve
12.1. VALLA volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast kuni uue eelarve vastu võtmiseni jätkatakse juba vastu võetud eelarvete täitmist.
12.2. VALLA eelarve koostamisel tuleb lähtuda käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud ühinemiseesmärkidest, kehtivatest arengukavadest ja kõigi Ühinevate omavalitsusüksuste huvidest.
12.3. VALLA eelarve koostamisel võetakse arvesse Ühinevate omavalitsuste varasemad prioriteedid. VALLA eelarve peab kajastama Lepingus kokkulepitud tegevuste, teenuste ja asutuste finantseerimist ning Ühinevate omavalitsuste kehtivaid lepinguid naaberomavalitsuste ja teiste lepingupartneritega.
12.4. Pärast Lepingu kinnitamist volikogude poolt ei võeta täiendavaid kohustusi ega tehta investeeringuid, mis ei kajastu Lepingus ega investeerimiskavas.
12.5. Lepingu jõustumise päevast kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani võivad asjaomased volikogud varalisi kohustusi, mis ei ole kaetud jooksva aasta eelarvega ega kajastu Lepingus ja investeerimiskavas, võtta ainult vastastikuse konsensuse korras.

13. Investeeringud

13.1. Investeeringuid tehes järgitakse kogu piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestades Ühinevate omavalitsuste arengukavasid, senitehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi ning objekti olulisust ja oodatavat kasutamisintensiivsust.
13.2. Tulenevalt punktis 13.1 toodud põhimõtetest on koostatud VALLA prioriteetsete investeeringute nimekiri (Lisa 3).
13.3. Taotletakse arengukavade ja üldplaneeringutega ette nähtud prioriteetse infrastruktuuri ajakohastamist, sh riigiteede rekonstrueerimist ning elektrivarustuse ja side kvaliteedi parandamiseks vajalike objektide ehitamist.
13.4. VALLA eelarve kujundamisel loetakse prioriteetseteks valdkondadeks haridus-, kultuuri- ja sotsiaalobjektide parendamist ja energiasäästlikkusele suunatud investeeringute tegemist.
13.5. Teedevõrgu hooldamise ja sellesse investeerimise eelisjärjekorra üle jooksval aastal otsustab vallavolikogu külaelukomisjon, millesse kaasatakse kõigi piirkondade esindajad.

14. Teenistujad – töötajad ja ametnikud

14.1. Ühinevate omavalitsuste hallatavate asutuste töötajad lähevad üle VALLA alluvusse. Töölepingu tingimused, mis üleminevatel töötajatel kehtisid eelmise tööandja või tegevuse lõpetanud tööandja juures, on VALLALE kui uuele tööandjale siduvad.
14.2. Ühinevate omavalitsuste ametiasutuste (vallavalitsuste) teenistujad jätkavad töötamist oma endises valdkonnas, kui VALLA ametiasutuse või -asutuste struktuurist ei tulene teisiti. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate töölevõtmisel leitakse personal eelkõige sisevaliku teel, et info, teadmised ja oskuste kvaliteet säiliksid ning haldustegevus jätkuks tõrgeteta. Töötajate vabastamisel ja hüvituste maksmisel lähtutakse seadustes sätestatust.

15. Lepingu kehtivuse tähtaeg

15.1. Leping loetakse sõlmituks, kui selle on oma otsusega kinnitanud kõik Ühinevate omavalitsuste volikogud. Asjaomaste volikogude otsused on Lepingu lahutamatud lisad.
15.2. Leping jõustub VALLA volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.
15.3. Leping kehtib kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni.

16. Vaidluste lahendamine

16.1. Lepingu täitmisega seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ette nähtud korras.

17. Muud tingimused

17.1. Leping kehtestab Ühinevatele omavalitsustele täielikult siduvad kohustused, mis tagavad Lepingu tingimusteta täitmise. Kui Ühinevate omavalitsusüksuste õigusaktid on vastuolus Lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse Leping ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse Lepingus sätestatust.
17.2. Leping on koostatud kolmes identses eestikeelses eksemplaris, millest iga osapool saab ühe. Leping edastatakse ka Saare maavanemale ning avalikustatakse kõigi osapoolte veebilehtedel ja Riigi Teatajas.
17.3. Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistab ette Ühinevate omavalitsuste esindajatest koosnev juhtkomisjon.
17.4 Lepingu lisad:
Lisa 1 – VALLA põhimäärus
Lisa 2 – VALLA juhtimisstruktuur ja allasutused
Lisa 3 – VALLA prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2015–2017
Lisa 4 – Määruste ja tegevuskordade statuutide loetelu
Lisa 5 – Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta
Lisa 6 – VALLA kaart mõõtkavas 1 : 50 000

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 124 korda, sh täna 1)