Absoluutselt vajalik teenus

“Igaüks meist võib mingil eluhetkel vajada invatranspordi teenuse võimalust kas otsese tarbijana või tarbija pereliikmena, seega on loomulik, et saame kasutada seda teenust oma tervisest lähtuvalt parimal võimalikul moel,” leiavad Saaremaa puuetega inimeste koja projektijuht Marju Saar, juhataja Veronika Allas ning inva­transpordi-alase uurimuse läbiviija ja analüüsi koostaja Avo Levisto.

Invatransporditeenuse potentsiaalne klient on kas ajutise või püsiva raske või sügava liikumispuudega isik. Teenuse vajadus on enamjaolt ajutise – juhtumipõhise – iseloomuga, tavaliselt meditsiinilisel põhjusel ega ole seetõttu prognoositav. Muudel nn igapäevaelulistel põhjustel (näiteks kultuuriüritustest osavõtt, suhtlemine väljaspool kodu) on invatransporditeenuse kasutamine meie ühiskonnas seni üldjuhul olematu. Mujal maailmas on see aga tavaline.

Detsembris lõppes poolteist aastat kestnud projekt “Koostöövõrgustiku loomine invatranspordisüsteemi väljatöötamiseks Saare maakonnas”, milles invatransporditeenus tähendas eelkõige ratastoolis olevale inimesele tõstukiga eritranspordi kasutamist.

Me ei ole üksi

Võrgustiku loomisega tagasime turvatunde, et Saaremaa puuetega inimeste koda ei ole invatransporditeenust arendades ja sellega seotud probleeme lahendades üksi.

Ükski sotsiaalteenus ei sünni nüüd, kohe ja praegu. Selle käivitamiseks ja arendamiseks on vaja erinevaid osapooli: nõuetele vastavat transpordivahendit, teavet abivajaja kohta, rahastamisvõimalusi, teadmisi ratastoolis oleva isiku abivajaduse või lisaabivahendite kohta, teenust koordineerivat asutust, nüüdisaegseid teavitusvõimalusi ja IT-lahendusi, riigiasutusi, kes on huvitatud teenuse toimimisest ehk siis võrgustikku.

Neist nõuetest lähtuvalt kutsusimegi võrgustikku Saare maavalitsuse, Saaremaa omavalitsuste liidu, Lääne-Saare valla, Saaremaa arenduskeskuse, Tehtal OÜ, Sakadak OÜ, Prestit OÜ, Eesti saarte kogu ja OÜ Ranna Reisid.

Kõik võrgustiku liikmed on valmis teenuse arendamisele kaasa aitama ja näevad selle olulisust ratastooli kasutavatele liikumispuudega inimestele.

Saaremaa arenduskeskus on koostöös SPIK-iga koostanud uuringu ja eelprojekti sotsiaalministeeriumile tööle saamist toetavate tugiteenuste arendamise meetmesse. Kahjuks avastati, et invatransporditeenuse arendamine on kõikides maakondades puudulik ja see projekt lükati edasi. Tulemus on teadmata, kuna räägitakse vabariigi ühtsest juhtimiskeskusest. Kahjuks ei arvestata sageli saareliste eripäradega ja arvatakse, et kohalikul tasandil ei olegi võimalik midagi iseseisvalt arendada.

Aastatepikkune koostöö

Saaremaa PIK-i koostöö valdade ja Saare maavalitsusega erinevate teenuste osutamisel on toiminud juba aastaid. Koostööpartnerite kokkulepped kehtivad nii suuliselt kui ka kirjalikult, ning seni ei ole teenuseta jäänud ükski klient. Selle aasta lõpus ja järgmise alguses alustame läbirääkimisi uue loodava omavalitsusega.

Invatransporditeenus on tagatud juhtumipõhiselt. Kui inimene vajab ratastoolitõstukiga transporti, siis helistab ta kas ise, tema esindaja või valla sotsiaaltöötaja Saaremaa PIK-i inva­transpordi dispetšerile Lea Kruusmägile (tel 58 242 318), kes edastab info bussijuhile.

Projekti raames tehtud uuringust selgus, et transpordivahendi kasutajad ehk kliendid (44 vastanut) arvasid järgmist: invatranspordi arendamine maakonnas on absoluutselt vajalik; teenuse hind võib kliendile olla osaliselt tasuline; teenuse juurde kuulub ka abistaja teenus; teenus võib olla kallim, kuid kliendile mugav.

Saaremaa kohalike omavalitsuste hinnang invatranspordile oli alljärgnev.

– Liikumisabivahendit kasutav klient vajab eritransporti.

– Kohalik omavalitsus kaa­sab teenuse pakkumisel vajaduse korral kolmanda osapoole.

– Tasumisel teenuse eest on eelistatud leping teenuse osutajaga.

– Kohalik omavalitsus on võimeline ise hindama kliendi transporditeenuse vajadust.

– Kohalik omavalitsus peab invatranspordi eest tasuma ainult meditsiiniteenuse saamise eesmärgil.

Uuringu käigus võeti telefoni teel ühendust seitsme ühis­transporditeenust osutava ettevõttega, et saada teada ratastooliga inimese transpordivõimalustest väljapoole maakonda.

Tulemused on sellised:

– see on võimalik, ent vajalik on nädal ettetellimist – kahel juhul;

– ettetellimisel leitakse võimalus – kolmel juhul;

– ei ole võimalik – kahel juhul.

Uuringust selgus ka tõsiasi, et need transporditeenuse osutajad, kellel on nõuetekohane tõstuk, osutavad meelsasti teenust, kui inimesel tekib vajadus. Täname rahastajaid – Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Saaremaa omavalitsuste liitu ja Lääne-Saare valda – ja kõiki, kes uuringut läbi viia aitasid.

TÕSTE: Kahjuks ei arvestata sageli saareliste eripäradega ja arvatakse, et kohalikul tasandil ei olegi võimalik midagi iseseisvalt arendada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 211 korda, sh täna 1)