ISTUNGID

Vallavolikogu aprillikuu istung  28. aprillil volikogu saalis.

Päevakorras olid järgmised teemad:
tutvuti Muhu ja Ida-Saaremaa valdade
ühise jäätmehoolduseeskirja
muudatustega;
anti nõusolek Laimjala vallale varaliste kohustuste võtmiseks;
kinnitati Orissaare valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused;
kinnitati arvamuse avaldamine vabariigi valitsuse ettepaneku kohta;
kinnitati revisjonikomisjoni akt nr 6;
algatati detailplaneering ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine (Saikla küla Lapi).

Ajavahemikul 28.04–4.05 toimus volikogu e-istung.
Päevakorras oli üks volikogu otsuse eelnõu “Orissaare valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Orissaare Vallavolikogu 24.11.2016. a otsusega nr 133 kinnitatud Orissaare valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine”.
E-istungist võttis osa kuus volikogu liiget, kes kõik hääletasid otsuse eelnõu poolt. Eelnõu võeti vastu otsusena.

Volikogu järgmine istung toimub 18. mail kell 16.

Vallavalitsuse aprillikuu istungid
6. aprill
Kinnitati Saaremaa valla sümboolika
konkursi väljakuulutamine, konkursi
komisjoni moodustamine ja konkursi tingimused.
Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
Anti välja projekteerimistingimused ja kooskõlastati asukoht puurkaevu
ehitamiseks Võhma küla Sarapiku maaüksusel.

12. aprill
Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.

24. aprill
Muudeti katastriüksuste koha-aadresse ja sihtotstarbeid.
Kinnitati Paraniidi detailplaneeringu lähteülesanded.
Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
Revisjonikomisjoni akti nr 6 kohta seisukoha kujundamine.
Vallavanemal lubati sõlmida teenuse osutamise lepingud Kuressaare Hoolekandega.
Kuulutati välja lihthange “Orissaare pindamistööd”.
Kinnitati eelläbirääkimiste enampakkumise vallavarakomisjoni otsus.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 46 korda, sh täna 1)