Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid

Vallavalitsuse 23. jaanuari istungil otsustati:

• Kooskõlastada Eiste külas asuva Lilbi katastriüksuse jagamine.
• Kooskõlastada Vaivere külas asuvate Riido-Lauda katastriüksuste ja Välja-Riido katastriüksuste liitmine.
• Nõustuda Neemi küla Kuusemäe katastriüksuse, Pamma küla Sassi katastriüksuse ja Selja küla Kuusemäe katastriüksuste jagamisega.
• Määrata Leisi alevikus registreeritud katastriüksusele uueks lähiaadressiks Jõeääre tn 9.
• Seada tähtajatu sundvaldus Kavandi külas asuvale Karva-Mihkli kinnistule Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks.
• Anda nõusolek maa erastamiseks Orissaares asuva Võidu tn 54 kinnistu juurde.
• Anda MTÜ-le Kaarma otsustuskorras tasuta kasutada Kaarma külas asuv spordimaja hoone koos kinnistuga.
• Algatada Mändjala külas Metsa põik ja Metsa teel asuva 1983. a rajatud elektrivõrgu (koosneb 0,4 kV õhuliinist pikkusega 560 m) kui peremehetu ehitise hõivamise menetlus ja võtta ehitis arvele.
• Jätta rahuldamata kaks vaiet.
• Anda projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks Kudjape aleviku Rannaotsa tee, Rannavahe tee ja Rannaääre tee transpordimaa kinnistutele.
• Kinnitada sotsiaalkomisjoni 11.01.2018 protokoll (sotsiaaleluruumi teenuse tagamine) ja volitada lepinguid sõlmima Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.
• Muuta vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu.
• Tunnistada kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse 11.08.2015. a korraldus nr 544 (hoolduse seadmine).
• Seada hooldus ja tunnistada kehtetuks Kaarma vallavalitsuse 6.02.2009. a korraldus nr 62 (puudega lapsele hooldaja määramine).
• Tunnistada kehtetuks korraldused, mille puhul puudub õiguslik alus hooldusega jätkamiseks.
• Väljastada sõidukikaart EA Grupp OÜ sõiduautole taksoveoteenuse osutamiseks.
• Kuulutada välja konkurss sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialisti ametikohale.

Vallavolikogu 26. jaanuari istungil otsustati:

• Muuta Saaremaa vallavolikogu 3.11.2017. a otsust nr 11 „Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine“.
• Muuta Saaremaa vallavolikogu 3.11.2017 otsust nr 13 „Volikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine, komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmete valimine“.
• Astuda Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks ning nimetada Saaremaa valla esindajad.
• Anda välja määrus „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.
• Anda välja määrus „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“.
• Kiita heaks ja suunata teisele lugemisele määruse „Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord“ eelnõu.
• Anda välja määrus „Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine“.
• Omandada tasuta Kuressaare linnas asuv Lossi tn 1//1a kinnistu.
• Võõrandada tasuta otsustuskorras vallavara tuletõrje paakauto MTÜ-le Salme Vabatahtlik Päästekomando.
• Anda Saaremaa vallavalitsusele nõusolek taotluse esitamiseks meetme „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ II taotlusvoorust toetuse saamiseks ja nõustuda rahalise kohustuse võtmisega • projektiga seotud omafinantseeringu katmiseks.
• Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Atla küla Heldama ja Hülgeranna detailplaneering.
• Lõpetada Mändjala külas Liiva detailplaneeringu koostamine.
• Tunnistada osaliselt kehtetuks Kaarma vallavolikogu 22.09.2010. a otsus nr 57 „Isikliku kasutusõiguse seadmine Kudjape alevikus munitsipaalomandis olevatele kinnistutele“.
• Anda välja määrus „Saaremaa valla finantsjuhtimise kord“.
• Kiita heaks ja suunata teisele lugemisele määruse „Saaremaa valla 2018. aasta eelarve“ eelnõu.

Vallavalitsuse 30. jaanuari istungil otsustati:

• Kooskõlastada Haeska külas asuva Koordi katastriüksuse jagamine.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi aruanne.
• Lõpetada hajaasustuse programmi 2016. a toetuse leping.
• Korraldada lihthange “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus”.
• Kinnitada lihthanke “Orissaare tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimistööd” tulemused ja tunnistada edukaks Hepta Group Energy OÜ pakkumus.
• Kinnitada Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna võistluse tulemused ja määrata stipendium (avalikustatakse 16.02).
• Moodustada kohanimekomisjon.
• Määrata riikliku järelevalve ülesannete täitjad.
• Anda välja määrus “Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks”.
• Kinnitada taotluste soovituslikud vormid.
• Lõpetada hoolduse seadmine.
• Anda eeskostespetsialistile volitused eeskostetavate eest pangatehingute tegemiseks.
• Lahendada Saaremaa valla korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.
• Määrata Kuressaare Haigla SA nõukogu liikmed.
• Võtta Kuressaare politseijaoskonnalt üle leidudena arvelevõetud esemed.
• Pikendada Tallinna tn 2 ruumide üürilepingut.
• Lõpetada Kihelkonna mnt 1-1 üürileping.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 71 korda, sh täna 1)