Saaremaa vald on võtnud sotsiaalhoolekandes uue suuna (16)

“Kui varem said toetusi ja sotsiaalteenuseid ka inimesed, kes seda nii väga ei vajanud, siis nüüd soovime senisest rohkem toetada toimetulekuraskustes inimesi ja peresid,” ütleb Saaremaa valla abivallavanem Kairit Lindmäe.

Võimekus pakkuda sotsiaalhoolekandelist abi on Saaremaa erinevates piirkondades olnud väga ebaühtlane. Nüüd, mil Saaremaal on üks suur vald, on sotsiaalvaldkonna ühtlustamine lausa vajalik, et mitte panna valla erinevates piirkondades elavaid inimesi ebavõrdsesse olukorda.

Aasta algusest vallas kehtima hakanud sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra peamine eesmärk on pakkuda abi eelkõige toimetulekuraskustes vallakodanikele, kel endil ega ka nende lähedastel ei ole suutlikkust olukorraga ise toime tulla.

Vallaelanik saab (nii linnas kui ka teenuskeskustes) pöörduda sotsiaaltööspetsialisti poole, kes selgitab välja just sellele inimesele sobivaima abi- või toetusviisi. Vajadusel küsitakse inimeselt asjakohast lisateavet ja dokumente, infot pereliikmete kohta jms.

Sotsiaaltoetuse või -teenuse vajaduse otsustab sotsiaaltööspetsialist või vastav komisjon. Otsus tehakse inimesele teatavaks üldjuhul kirjalikult kümne tööpäeva jooksul.

Sotsiaaltööspetsialist või vastav komisjon otsustab ka, kas inimene vajab koduteenust, isik­likku abistajat, tugiisikut, üldhooldusteenust või hoopis mõnda toetust.

Saaremaa vallal on 17 erinevat sotsiaalteenuse ja kuus sotsiaaltoetuse liiki. Neist kolm toetust on nn universaaltoetused, millega väärtustame laste sündi ja esimesse klassi minekut, samuti toetame inimesi pereliikme surma korral. Teised toetuseliigid sõltuvad inimese majanduslikust olukorrast ja annavad sotsiaaltööspetsialistile abi osutamiseks väga paindlikud võimalused.

Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus on mõeldud inimese toimetuleku tagamiseks. Selle toetuse saamiseks tuleb esitada leibkonnaliikmete kolme eelmise kuu keskmine netosissetulek, välja arvatud riigi- ja vallaeelarvelistest vahenditest makstavad ühekordsed toetused ja puudega inimese sotsiaaltoetused.

Sissetulekutest arvestatakse maha kolme kuu eluasemekulud ning kui inimesel jääb kätte vähem kui 280 eurot pereliikme kohta (riiklikult kehtestatud kahekordne toimetulekupiir pereliikme kohta), saab ta sotsiaaltoetust. Toetuse maksimaalne piirmäär on aastas kahekordne toimetulekupiir (280 eurot) pereliikme kohta.

Erakorralist toetust makstakse eelkõige õnnetusjuhtumi tõttu raskesse majanduslikku olukorda sattunud inimesele või perekonnale olukorra leevendamiseks. Kohaliku omavalitsuse kaudu saab taotleda ka riiklikult reguleeritud toimetulekutoetust. Seda toetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu netosissetulek (sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud) on pärast eluasemekulude mahaarvamist alla kehtestatud toimetulekupiiri (praegu 140 eurot kuus).

Toimetulekutoetuse suurus sõltub erinevatest asjaoludest: üksi elava inimese või pere sissetuleku suurusest (üldjuhul lähtutakse eelmise kuu sissetulekust, teatud juhtudel võetakse arvesse viimase kuue kuu sissetulek); jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurusest (eluasemekulud kuuluvad toimetulekutoetuse vahenditest katmisele sotsiaalselt põhjendatud normi ja kohalike omavalitsuste kehtestatud piirmäärade raames); toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri kehtestab iga-aastaselt riigikogu.

Tänavu on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 140 eurot kuus. Toimetulekupiir pere igale alaealisele liikmele on tänavu 168 eurot kuus ning perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele 112 eurot kuus. Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine: toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluasemekulud – sissetulekud.

Saaremaa vald maksab ka hooldaja toetust inimestele, kes on hooldajaks määratud vallavalitsuse korraldusega. Hooldaja määratakse üldjuhul siis, kui hooldust ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega (koduteenus, isiklik abistaja jms).

Hooldust vajava inimese pereliige või seadusjärgne ülalpidaja määratakse hooldajaks vaid sel juhul, kui ta ei saa hooldamise tõttu töötada. Raske puudega inimese hooldamise korral on toetuse suurus 60 ja sügava puudega inimese puhul 80 eurot kuus. Võrdluseks: varem toetati hooldajaid Saaremaal 12–26 euroga kuus.

Küsimusi on tekitanud ka see, kes valla elanikest on õigustatud sotsiaaltransporti kasutama. Transpordi, sh sotsiaaltranspordi teemaga tegeleme vallas aktiivselt ja püüame selle optimeerimiseks lahendusi leida. Pikemalt selgitame seda teemat siis, kui konkreetsemad lahendused on olemas. Seni ei jäeta abita kedagi, kel vajalike teenuste saamiseks on sotsiaaltransporti tarvis.

Sotsiaalvaldkonda puudutavad probleemid ei leia kunagi lõplikke lahendusi nii, et probleemid kaoksid. Kui üks mure leiab lahenduse, tekib kohe uus, millele juba olemasolevad lahendused ei sobi. Sotsiaalvaldkonna töö on pidev areng ja liikumine parimate lahenduste poole.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 572 korda, sh täna 1)