KODANIK KÜSIB: Tahan hakata ehitama. Mida pean teadma?

Algus eelmises Saaremaa Teatajas (15. veebruar 2018).

Kuidas taotleda elamule kasutusluba?

Vastavad ehitusspetsialistid Aivo Kesküla ja Üllar Jõgi: “Omanikul on kohustus pärast ehitise valmimist taotleda sellele kasutusluba. Ehitise kasutusloata kasutamise eest on kohalikul omavalitsusel õigus omanikku trahvida. Vaatamata sellele on kasutusloata kasutatavate elamute hulk üsna suur, kuna kasutusloa saamine võib tunduda keerulise ettevõtmisena.

Kasutusluba saab käsitleda kohaliku omavalitsuse kinnitusena, et ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusloas määratud kasutusotstarbe kohaselt.

Siiski ei vaja kõik ehitised ja igasugune ehitustegevus kasutusluba. Kasutusluba tuleb taotleda üksnes juhul, kui ehitusseadustik seda otseselt nõuab, ning kõik need juhtumid on kirjeldatud ehitusseadustiku lisas 2. Näiteks üle 60 m² ehitisealuse pinnaga elamu või selle teenindamiseks vajaliku hoone puhul on kasutusluba vaja taotleda juhul, kui püstitatakse uus hoone või olemasolevat hoonet laiendatakse enam kui 33% võrra. Muudel juhtudel – ümberehitamisel, laiendamisel kuni 33%, kasutusotstarbe muutmisel – on vaja esitada kasutusteatis. Kui on toimunud hoone osa asendamine samaväärsega, ei ole vaja taotleda kasutusteatist ega kasutusluba.

Kasutusloa saamiseks peab omanik esitama kohalikule omavalitsusele ettenähtud vormis kasutusloa taotluse. Seejuures tuleb jälgida, millist tegevust kavandatakse: kas ehitise püstitamist, laiendamist või ümberehitamist või kasutusotstarbe muutmist. Kasutusloa taotlusele tuleb lisada ehitusseadustikus nõutud dokumendid. Kindlasti tuleb lisada ehitusprojekt ning ehitamist kajastavad dokumendid (ehitusdokumendid, sh teostusjoonised; ehituspäevik; kaetud tööde akt; töökoosolekute protokollid jms).

Kui ehitamise dokumendid puuduvad, on omanikul kohustus tõendada ehitise vastavust ehitusprojektile ja ohutusnõuetele. Seda saab teha ehitise auditiga.

Alates 1.04.2016 saab kasutusloa taotluse esitada ka elektrooniliselt läbi ehitisregistri.”

Kas vanade majade rekonstrueerimiseks või kõrvalhoonete ümberehitamiseks peab samuti luba taotlema? Näiteks kui vanast laudast tahetakse teha elamu.

Vastavad arhitektid Inge-Ly Ansip ja Piret Miller: “Kõrvalhoonete ümberehituse õiguse saab enamasti ehitusteatise taotlemisel. Kuna vanade ehitiste rekonstrueerimise asjaolud ja mahud on aga tihti väga erinevad, siis üheseid käitumisreegleid ei ole. Iga ehitise rekonstrueerimise taotlemisel kaalutakse ehitusloa ja projekti või ehitusteatise vajadust sõltuvalt ehitise asukohast, arhitektuuri- ja miljööväärtusest või muudest asjaoludest. Esmalt oleks mõistlik nõu pidada arhitekti või ehitusspetsialistiga.”

Kuidas saada ehitisregistrisse vanad hooned?

Vastab registripidaja Kersti Nurk: “Vanu hooneid kannavad praegu registrisse ehitusspetsialistid Aivo Kesküla ja Üllar Jõgi.

Ehitisregistri andmed peavad olema korras 2020. aasta 1. jaanuariks. Oma hoonete kohta saab päringu teha aadressil www.ehr.ee.

Vanad ammu ehitatud hooned kannab omaniku esitatud teatiste ja mõõdistusjooniste alusel registrisse kohalik omavalitsus.

Kui omanik ei esita piisavaid tõendeid ehitamise aja kohta, eeldatakse, et ehitis on püstitatud pärast ehitusseaduse jõustumist, 1. jaanuar 2003. a. Pärast 2003. aastat ilma dokumentatsioonita rajatud ehitised tuleb seadustada tagantjärele.”

Pikemalt loe Saaremaa valla kodulehelt rubriigist “Ehitus ja planeerimine” (teenused ja toimingud alt).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 149 korda, sh täna 1)