Saaremaa vallavalitsuse ja vallavolikogu istungid

Vallavalitsuse 20. veebruari istungil otsustati:

• Anda nõusolek valla omandis olevale kinnisasjale isikliku tasulise kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
• Koormata kinnistud isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ ja Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks.
• Tunnistada kehtetuks 19.12.2017 korraldus nr 249 (taksoveoloa ja sõidukikaartide väljastamine).
• Väljastada FIE-le Eve Vahter taksoveoluba.
• Korraldada lihthange „Saaremaa Spordikooli väikese saali rõdupiirete ja evakuatsiooniväljapääsude ehitustööd“.
• Lõpetada hankemenetlus „Kuressaare Pargi Lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus“.
• Korraldada lihthange „Purustatud kruusa tootmine Metsküla karjääris“.
• Korraldada riigihange „Saaremaa valla kohalike teede hööveldamine 2018. aastal“.
• Anda nõusolek maakorralduslikeks toiminguteks (sihtotstarbe muutmine, katastriüksuse jagamine).
• Seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Sõlmida leping Ojafor OÜ-ga (Leisi terviseraja suusarajad).
• Eraldada MTÜ-le Orissaare Sport 920 eurot Ida-Saaremaa noorkorvpallurite osavõtuks võistlusest Lahti NMKY Easter Tournament.
• Anda välja korraldus Saaremaa valla eelarvest peredele makstavate toetuste ja hüvitiste maksmise korraldamise kohta.
• Anda tänukiri (avalikustatakse üleandmisel).
• Sõlmida sotsiaaltransporditeenuse osutamise leping MTÜ-ga Saaremaa Puuetega Inimeste Koda.
• Kehtestada piduliku abielu sõlmimise korraldamise teenuse hinnad.
• Sõlmida savikunsti ja -teraapia teenuse osutamise leping J.A Saare OÜ-ga ja füsioteraapia teenuse osutamise leping OÜ-ga Meistrikoda.
• Väljastada Kõljala POÜ kasutusluba Haeska Suurfarmi veisefarmi laiendamisel.
• Lahendada Saaremaa valla korraldatud jäätmeveoga seotud taotlused.
• Muuta 5.12.2017 korraldust nr 166 (lähiaadressi ja sihtotstarbe muutmine).
• Kinnitada ametikohad, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne.

Vallavolikogu 22. veebruari istungil otsustati:

• Anda välja määrused „Pädevuse delegeerimine“ (koolieelsete lasteasutuste seaduses sätestatud ülesanded), „Osavallakogu ja kogukonna esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord“, „Vallavara valitsemise kord“, „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“, „Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord“, „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine“, „Pädevuse delegeerimine“ (liiklusseadustlikust tulenevad ülesanded) ja „Kalapüügiseaduses sätestatud ülesande delegeerimine“.
• Moodustada piirkondliku arengu ja külaelukomisjoni juurde osavallakogu ja kogukonnakogu esimeeste ümarlaud.
• Algatada Saaremaa valla arengukava koostamine aastateks 2019–2030.
• Volitada ühistranspordiseaduses ette nähtud sõidusoodustustele täiendavate sõidusoodustuste kehtestamine Saaremaa Vallavalitsusele.
• Kinnitada Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse 2018. aasta kava.
• Muuta Kuressaare linnavolikogu 14.09.2017 otsust nr 47 „Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine“ (riigigümnaasiumi asukoht).
• Anda nõusolek sõlmida koostööleping Tallinna Tehnikaülikooliga.
• Anda nõusolek maakorralduslikeks toiminguteks (katastriüksuste sihtotstarbe määramine).
• Kiita heaks ja suunata III lugemisele määruse „Saaremaa valla 2018. aasta eelarve“ eelnõu.

Vallavalitsuse 27. veebruari istungil otsustati:

• Sõlmida leping pensionäride ühistransporditeenuse hüvitamiseks.
• Anda nõusolek 11 katastriüksuse jagamiseks.
• Anda nõusolek kinnisasja liitmiseks sobiva maa erastamiseks.
• Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne.
• Anda volitus vallavalitsuse eestkostespetsialistile (matustega seotud asjaajamised).
• Anda Anu Varesele esindusõigus Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolekul.
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega (hoolduse lõpetamine).
• Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile määruste „Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri“ ja „Saaremaa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ eelnõud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 56 korda, sh täna 1)