Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade

10. aprillil otsustati

Kiita heaks ja suunata vallavolikogu istungile järgmise määruse eelnõud: “Papissaare–Vilsandi laevaliini sõidupiletihindade kehtestamine”, “Roomassaare–Abruka laevaliini sõidupiletihindade kehtestamine”, “Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord väikese sissetulekuga peredele”, “Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord”, “Kohanime määramise kord”, “Pädevuse delegeerimine”, “Saare maakonnas omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmise delegeerimine”, “Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord”, “Saaremaa vallavolikogu töökord”, “Saaremaa valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord”, “Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord” ning otsuse eelnõud: “Nõusoleku andmine omavalitsuste vahelise arvlemise jätkamiseks”, “Nõusoleku andmine rahaliste kohustuste võtmiseks” (2), “Katastriüksuste sihtotstarbe määramine”, “Atla küla Hülgeranna ja Heldama detailplaneeringu kehtestamine”, “Riigivara omandamise taotlemine”, “Saaremaa valla osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides”, “Salme Vallavolikogu 29.09.2017. a otsuse nr 1-3/55-1 kehtetuks tunnistamine”, “Nõusoleku andmine “Coastal Hiking” infotahvlite tellimiseks”.

Anda luba kirstukandmise retke korraldamiseks (28.04), 37. Kuressaare linnajooksu korraldamiseks (5.05), langevarjurite maandumiseks Raiekivi säärel 14. ja 15.07, rahvusvahelise langevarjuspordi võistluse- ja treeninglaagri “Parasummer 2018” korraldamiseks 14.–22.07.

Eraldada 7000 eurot MTÜ-le Kuressaare Kammerfest, 5500 eurot MTÜ-le Saaremaa Meeskoor SÜM ja 6000 eurot MTÜ-le Terre Del Nord.

Kuulutada välja Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate loometöö väärtustamiseks stipendiumide taotlemise konkurss.

Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.

Muuta Torgu vallavalitsuse 6.10.2017 korraldust nr 2-1/178.
Kinnitada riigihanke “Mustkatte löökaukude parandamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal” tulemused ja tunnistada edukaks AS-i Eesti Teed pakkumus (1 m2 koos käibemaksuga 21,12 eurot).

Kinnitada riigihanke “Kuressaare Pargi Lasteaia projekteerimis- ja ehitustööd” tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja Tesman Ehitus OÜ, AS-i Level, AS-i Tesman ja ÖSEL PROJEKT OÜ pakkumus (3 348 032,81 eurot, millele lisanduvad tellija reserv 5% ja käibemaks).

Korraldada lihthange “Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd”.

Sõlmida leping MTÜ-ga Õnneonn (Lääne-Saare piirkonna infoleht).

Eraldada toetust mittetulunduslikuks tegevuseks (Orissaare osavald).

Sõlmida MTÜ-ga Sotsiaaltöö Keskus tugiisiku teenuse osutamise leping.

Anda lastekaitsespetsialistile volitus.


13. aprillil otsustati

Määrata Tirbi külas Lautri katastriüksusel olevale paatide randumiskohale ja sellega piirnevale merealale nimi Siia sadam.

Kuulutada välja huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse taotlemine.

Määrata Salme SVK OÜ nõukogu liige.

Sõlmida MTÜ-ga Saaremaa Korvpall toetusleping summas 1774,78 eurot.


17. aprillil otsustati

Kinnitada Kuressaare restaureerimis- ja remonditoetuse määramise tingimused ja komisjon.

Kinnitada Kuressaare kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse määramise tingimused ja komisjon.

Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.

Kiita heaks hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruanded.

Kinnitada lihthanke “Muratsi sadama rekonstrueerimine” tulemused ja tunnistada edukaks OÜ BauEst pakkumus maksumusega 69 270,39 eurot (käibemaksuta).

Eraldada reservfondist Kuressaare Kultuurivarale 3150 eurot Kuressaare linna 455. sünnipäeva ürituste korraldamiseks.

Eraldada MTÜ-le Kuressaare Linnaorkester 2018. aasta tegevuse toetuseks 8000 eurot, SA-le Eesti Kontsert Saaremaa ooperipäevade korraldamiseks 45 000 eurot, SA-le Saaremaa Muuseum kultuuriürituste korraldamiseks 3000 eurot, Saaremaa EELK-le 142 500 eurot ja EAÕK-le 17 500 eurot sakraalhoonete investeerimistoetust.

Anda luba korraldamiseks: Kuressaare linna 455. sünnipäeva tähistamine, ilutulestik Võhmal, discgolfi võistlus (22.04), heategevuslik teatejooks (10.05), Eesti Autospordi Liidu 4×4 karikasarja III etapp (11.–13.05).

Eraldada MTÜ-le Orissaare Sport tegevustoetuse II osa 6000 eurot.

Moodustada Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu.

Tasuda Abruka saare talguliste veoga seotud reiside eest (22.04 ja 28.04).

Kinnitada Saaremaa vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusvaldkondade 2018. aasta alaeelarved.

Anda välja Saaremaa valla kriisikomisjoni põhimäärus.

Sõlmida AS-iga Hoolekandeteenused Kogula eakatekodu väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise leping.

Anda vallale kuuluvad ruumid (Kärla, Pargi tn 1) rendile OÜ-le Perearst Kaalep Koppel.

Koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ ja Eesti Lairiba Arenduse SA kasuks Saaremaa vallale kuuluvad kinnistud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 49 korda, sh täna 1)