Maakonnaplaneeringu kehtestamise teade

Rahandusministeerium teatab, et riigihalduse minister kehtestas 27.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/94 Saare maakonnaplaneeringu 2030+. Maakonnaplaneering haarab kogu Saare maakonna territooriumi.

Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid. Maakonnaplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduses sätestatud ülesanded. Maakonnaplaneeringu koostamisel on aluseks üleriigiline planeering Eesti 2030+ ja Saare maakonna arengustrateegia. Planeeringulahenduse väljatöötamisel on arvestatud olemasolevaid riiklikke ja maakondlikke arengukavasid ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringuid ja arengustrateegiaid.

Planeeringus käsitletavad olulisemad teemad on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus, looduskeskkonna väärtused, tehniline taristu, riigikaitse ja siseturvalisus. Kõikide teemade osas on planeeringus välja töötatud üldised põhimõtted ja tingimused maakonna ruumilise arengu kavandamiseks.

Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. Samuti tuleb maakonnaplaneeringuga arvestada riigi ja kohalike omavalitsuste arengudokumentide koostamisel.

Saare maavanem algatas 10.10.2013 korraldusega nr 1-1/405 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mille eesmärk oli keskkonnakaalutlustega arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine.

KSH raames kirjeldati, selgitati ja hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui ka looduskeskkonnale ning peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.

Saare maakonnaplaneeringu koostas Saare maavalitsus, planeeringukaardid kujundas OÜ Kallusgeo, KSH koostaja oli Skepast&Puhkim OÜ. Saare maakonnaplaneeringu planeerimisprotsess toimus koostöös Saare maakonna kohalike omavalitsuste, huvitatud isikute ja riigiasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb.

Saare maakonnaplaneeringu 2030+ materjalidega on võimalik tutvuda veebilehel http://www.maavalitsus.ee/saare-maakonnaplaneering. Paberkandjal saab maakonnaplaneeringuga tutvuda rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Saare talituses (Lossi 1, Kuressaare) lahtioleku aegadel.

Rahandusministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Suur-Ameerika 1
Telefon 61 13 558
E-post: INFO@FIN.EE
Teadaande number 1282606

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 40 korda, sh täna 1)